Ви є тут

Статут Асоціації

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими Зборами Всеукраїнської громадської організації «Асоціація випускників НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

«21» березня 2012 р.

Протокол № 1

 

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИІМЕНІЯРОСЛАВА МУДРОГО»

 

Харків

2012

 

 1. Загальні положення

 

 1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» (надалі – Громадська організація) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» з метою співпраці та координації зусиль для досягнення мети, визначеної цим Статутом.
 2. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ  ЯРОСЛАВА МУДРОГО» створена і діє у відповідності до законодавства України.
 3. Громадська організація створена і діє на добровільній основі, з дотриманням принципів рівноправності членів, єдності їх інтересів, законності, самоврядування, виборності, підзвітності органів управління та гласності.
 4. Громадська організація є об’єднанням громадян із всеукраїнським статусом.
 5. Повне найменування Громадської організації:
 • українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»;
 • російською мовою – ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО».
  1. Скорочене найменування Громадської організації:
 • українською мовою – ВГО «АВНУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого»;
 • російською мовою – ВОО «АВНУ «ЮАУ имени Ярослава Мудрого».
  1. Місцезнаходження Громадської організації: Україна, 61024, м.Харків, Пушкінська 77.

 

2. Мета ТА завдання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Метою діяльностіГромадськоїорганізації є сприяннязміцненнюзв’язківміжвипускниками, студентами та науково-педагогічним складом, а такожсприяннярозвитку науки і освіти, реалізаціїнауково-освітніхпрограм, розвиткукультури,охороні здоров’я,задоволення та захистзаконнихсоціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. На виконанняпоставленої мети, Громадськаорганізація ставить перед собою такізавдання:

 • Організація та проведення зустрічей випускників Університету;
 • сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв'язків між випускниками-членами Громадської організації Університету;
 • залучення випускників Академії-членів Громадської організації до суспільного життя Університету;
 • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, виставки, конкурси, зустрічі та інші інформаційно-освітні заходи без мети одержання прибутку;
 • поширює ідеї здорового способу життя серед правників;
 • сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету;
 • підтримка іміджу та презентація діяльності Університету, використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Університету;
 • зміцненняпартнерськихстосунківміж членами Асоціації, як у межах Україні, так і за кордоном;
 • сприянняпрофесійнійорієнтації і підборуталановитої, творчоїмолоді для вступу в Університет;
 • сприяння у створенні умов для гармонійногорозвиткуособистостістудентів і студентського самоврядування;
 • розширення зв'язків і стосунківАсоціації з іншиминавчальними закладами;
 • сприянняучастічленівАсоціації в міжнародних програмах навчання;
 • сприянняполіпшеннюзмістуосвіти,якості і ефективностіпідготовкифахівців;
 • підтримканаступності у розвитку Університету (кафедр);
 • сприяннястійкому зворотному зв’язку між випускниками та Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки спеціалістів;
 • створення бази даних випускників та проведення моніторингу професійних досягнень випускників Університету;
  • захист прав та інтересів членів Громадської організації;
  • співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій в процесі законотворчості.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Для досягнення поставленої мети та виконання передбачених у Статуті завдань Громадська організація має право:

 1. створювати місцеві осередки Громадської організації;
 2. брати участь в спілках та інших об’єднаннях, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Громадської організації;
 3. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, перед будь-якими третіми особами;
 5. надавати організаційну та матеріальну допомогу іншим об'єднанням громадян в процесі їх створення та діяльності;
 6. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 7. вносити пропозиції до органів влади і управління;
 8. розповсюджувати інформацію про діяльність Громадської організації, її плани,  пропагувати ідеї та цілі Громадської організації;
 9. засновувати засоби масової інформації;
 10. відкривати рахунки в установах банків;
 11. засновувати підприємства та організації для досягнення цілей, визначених цим Статутом;
 12. одержувати від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію, яка стосується діяльності Громадської організації;
 13. мати у власності майно відповідно до чинного законодавства України;
 14. мати інші права згідно з чинним законодавством України;
 15. Відповідно до чинного законодавства Громадська організація зобов’язана:
  1. забезпечити виконання своїх статутних завдань;
  2. забезпечити вільний доступ до своїх звітів, інформації про склад керівництва, відомості про джерела фінансування та витрати у порядку, визначеному чинним законодавством України;
  3. інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

 1. Юридичний статус ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. МАЙНО
  1. Громадська організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, виступає від свого імені в правовідносинах, може набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем i відповідачем в суді, третейському суді.
  2. Громадськаорганізаціяможемативласнусимволіку, рахунки в установахбанків, круглу печатку, кутовий штамп зісвоїмнайменуванням. СимволікаГромадськоїорганізаціїзатверджуєтьсяЗагальними зборамиГромадськоїорганізації та реєструєтьсяувстановленомузаконодавством порядку.
  3. У власності Громадської організації можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. У власності Громадської організації можуть також знаходитись засоби масової інформації, створені чи придбані за рахунок коштів Громадської організації у відповідності до мети та завдань Громадської організації, передбачених Статутом.
  4. МайноГромадськоїорганізаціїскладається з:
   1. Членських та організаційнихвнесків;
   2. майна та коштів, переданихзасновниками, членами, державою абоіншими особами;
   3. майна, придбаного за рахунок власних коштів;
   4. пожертв фізичних та юридичних осіб;
   5. грантівдержавнихорганів, міжнароднихчиіншихорганізацій, установ, фондів;
   6. та іншого майна, набуте Громадською організацією шляхом порядку, встановленому чинним законодавством України.
  5. Громадська організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення. Члени Громадської організації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Громадської організації. Кошти та інше майно Громадської організації, у тому числі у разі ліквідації, не може розподілятись між її членами, а мають бути передані іншій неприбутковій організації за рішенням засідання Загальних зборів Громадської організації.
  6. Громадська організація має право створювати місцеві осередки як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Громадської організації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародного права. Місцеві осередки Громадської організації відкриваються без створення юридичної особи та діють на підставі затвердженого на засіданні Загальних зборів Положення.
  7. Розпорядження майном Громадської організації здійснюється в порядку, передбаченому цим Статутом.
  8. Громадська організація не переслідує мети отримання прибутку від будь-якої своєї діяльності, а отримані кошти та майно не можуть бути перерозподілені між її членами та направляються виключно на виконання мети та завдань, що передбачені цим Статутом.

 

 1. ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ, ВИХОДУ/ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ
  1. Громадська організація складається з індивідуальних та колективних членів.
   1. Індивідуальними членами Громадської організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які відповідають вимогам Закону України " Про об'єднання громадян"  і які є випускниками НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
   2. Колективними членами Громадської організації можуть бути  колективи всеукраїнських та місцевих громадських організацій.
  2. Колективні члени реалізують свої права, передбачені цим Статутом, через своїх повноважних представників.
  3. Прийом в члени Громадської організації здійснюється на підставі відповідної письмової заяви за рішенням Правління Громадської організації.
  4. Члени Громадської організації сплачують членські внески у розмірі, затвердженому Правлінням Громадської організації на відповідний рік.
  5. Зміни до Статуту у зв’язку із прийняттям осіб до складу членів Громадської організації чи вибуттям осіб зі складу членів Громадської організації не вносяться. Факт членства в Громадській організації фіксується в Реєстрі членів, що ведеться головою комітету з питань членства Громадської організації.
  6. Членство в Громадській організації може бути припинено у разі:
   • добровільного виходу члена на підставі відповідної заяви про вихід;
   • виключення члена з Громадської організації у разі: несплати членських внесків протягом двох років поспіль або вчинення дій, які перешкоджають чи суперечать статутній діяльності Громадської організації.

Припинення членства настає автоматично і не потребуєприйняттярішення у наступнихвипадках:

 • визнання члена Асоціації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
 • набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;
 • смерті члена Асоціації.

Рішення про виключення члена з Громадської організації приймається простою більшістю голосів членів Правління.

5.8. Член Громадської організації має право у будь-який час вийти з неї, письмово попередивши про це Голову Правління Громадської організації за 30 днів до дня свого виходу. У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації, поверненню не підлягають.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. . Члени Громадської організації мають право:
   • брати участь у діяльності Громадської організації та її заходах;
   • вносити пропозиції в органи Громадської організації з питань, які пов’язані з її діяльністю;
   • звертатися із запитами до органів управління Громадської організації щодо інформації про діяльність Громадської організації, її плани, результати її діяльності за поточний рік;
   • одержувати матеріальну та фінансову допомогу Громадської організації в порядку, визначеному цим Статутом;
   • вийти в будь-який момент зі складу членів Громадської організації, попередньо повідомивши про це Голову Громадської організації в порядки та строки, передбачені Статутом;
   • обирати і бути обраними до органів управління Громадської організації, її місцевих осередків;
   • користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.
 2. . Члени Громадської організації зобов’язані:
 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • брати безпосередню участь в діяльності Громадської організації у формах, передбачених цим Статутом та рішеннями статутних органів Громадської організації;
 • пропагувати цілі діяльності Громадської організації;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати щорічні членські внески, розмір яких становить 150 гривень;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.
 • інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту.
  1. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ
 1. Громадська організація має право створювати місцеві осередки. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом, по місцю проживання або місцю роботи членів Громадської організації, у кількості не менше ніж 3 особи.
 2. Місцеві осередки створюються і діють без статусу юридичної особи та легалізуються шляхом повідомлення територіальними управліннями юстиції.
 3. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом.
 4. Найменування місцевого осередку починається зі слів "Місцевий осередок" та складається з найменувань Громадської організації та адміністративно-територіальної одиниці її розташування (легалізації).
 5. Завданнями місцевих осередків є:
 • сприяння реалізації мети та завдань Громадської організації на місцях;
 • поширення інформації про Громадську організацію.

З цією метою місцеві осередки наділяються повноваженнями:

 • брати участь у статутній діяльності Громадської організації;
 • поширювати інформацію про Громадську організацію та її діяльність у засобах масової інформації, пропагувати ідеї та цілі Громадської організації;
 • організовувати конгреси, конференції, семінари, зустрічі та інші заходи для реалізації мети Громадської організації за умови попереднього погодження із Головою Громадської організації дати та місця їх проведення, а також програми таких заходів;
 • одержувати від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • висувати делегатів на Загальні збори Громадської організації та до керівних органів Громадської організації.
  1. Член Громадської організації, що входить до складу місцевого осередку, має право:
 • обирати і бути обраними до виборних органів місцевого осередку та Громадської організації;
 • надавати місцевому осередку повноваження на представництво та захист його прав та інтересів;
 • брати участь у роботі Зборів місцевого осередку та інших органів місцевого осередку особисто або делегувати свої повноваження іншим особам згідно з чинним законодавством;
 • брати участь в обговоренні всіх питань щодо діяльності місцевого осередку;
 • вносити пропозиції та брати участь в обговоренні пропозицій щодо діяльності місцевого осередку;
 • брати участь у проектах та програмах, що організовані в межах повноважень та діяльності місцевого осередку;
 • одержувати інформацію щодо діяльності Громадської організації та місцевого осередку;
  1. Член Громадської організації, що входить до складу місцевого осередку, зобов'язаний:
 • сприяти місцевому осередку  в досягненні мети його діяльності і вирішенні завдань, передбачених цим Статутом;
 • виконувати вимоги Статуту Громадської організації;
 • виконувати рішення керівних органів Громадської організації;
 • сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності місцевого осередку, зміцненню його авторитету.
 1. Особи (не менше трьох), які бажають створити місцевий осередок, збираються на Установчі Збори, за результатами яких складають протокол Установчих Зборів. Місцеві осередки надсилають оригінал протоколу Установчих Зборів про створення місцевого осередку до Голови Громадської організації. Голова розглядає установчі документи та приймає рішення про затвердження установчих документів місцевого осередку та про необхідність легалізації місцевого осередку шляхом повідомлення протягом 5 днів з дня отримання установчих документів. Місцеві осередки, які створені до проведення Установчих зборів Асоціації, легалізуються після реєстрації Громадської організації.
 2. Вищим органом місцевого осередку є Збори місцевого осередку, що скликаються Головою місцевого осередку  не рідше одного разу на рік.
 3. Позачергові Збори місцевого осередку скликаються за ініціативою Голови місцевого осередку або на вимогу 1/2 від кількості членів місцевого осередку.
 4. Збори місцевого осередку вважаються правомочними, якщо в них беруть участь члени місцевого осередку або їх представники, загальна кількість яких становить не менш ніж 2/3 від кількості членів місцевого осередку.
 5. Усі рішення на Зборах місцевого осередку приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше 1/2 присутніх на цих Зборах членів.
 6. Під час голосування кожний член місцевого осередку  має один голос.
 7. До компетенції Зборів місцевого осередку належить:
 • визначення і затвердження напрямків діяльності місцевого осередку, виходячи з напрямків діяльності Громадської організації;
 • прийняття рішення про об’єднання членів Громадської організації що знаходяться в межах певної території (Автономної Республіки Крим, міста, району, області) в місцевий осередок;
 • обрання делегатів місцевого осередку на Загальні збори Громадської організації.
 1. Голова місцевого осередку призначається Зборами місцевого осередку за погодженням з Правлінням. Тимчасово виконувати обов’язки Голови місцевого осередку може член Громадської організації за призначенням Правління Громадської організації.

         Голова Місцевого осередку:

 • здійснює керівництво поточною діяльністю місцевого осередку на підставі цього Статуту та Положенням регіонального осередку організації;
 • скликає Збори та головує на них;
 • від імені місцевого осередку вчиняє значимі дії, відповідно до своїх прав та обов’язків на підставі цього Статуту та отриманих довіреностей;
 • організує виконання рішень Громадської організації та Зборів членів місцевого осередку, а також подає звіт про їх виконання;
 • виносить питання на розгляд Зборів;
 • представляє місцевий осередок у відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також із фізичними особами;
 • забезпечує виконання планів діяльності Громадської організації та місцевого осередку;
 • звітує перед Зборами місцевого осередку про виконання їх рішень;
 • сприяє залученню нових членів до Громадської організації.
 1. Місцеві осередки створюються на невизначений строк та здійснюють діяльність протягом строку існування Громадської організації. Рішення про припинення діяльності місцевого осередку приймають Загальні збори Громадської організації або Збори місцевого осередку.
 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДIЯЛЬНОСТI СТАТУТНИХ ОРГАНIВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
 1. Для забезпечення діяльності Громадської організації створюються такі органи управління:
 • Загальні збори Громадської організації – вищий орган управління;
 • Голова Громадської організації – керівний орган;
 • Правління Громадської організації – виконавчий орган;
 • Ревізійна комісія Громадської організації – контролюючий орган.
 • Заступники голови Громадської організації та Відповідальний секретар Громадської організації – представники керівного органу управління.
  1. За рішенням Загальних зборів можуть утворюватися інші дорадчі, допоміжні, тимчасові та постійні органи. Положення про такі органи затверджуються Правлінням Громадської організації за поданням Голови.
  2. Вищим органом Громадської організації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік Головою Громадської організації. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Ревізійною комісією або Правлінням Громадської організації, або на письмову вимогу не менш, ніж 1/2 місцевих осередків Громадської організації. Дату проведення чергового засідання Громадської організації визначає Правління Громадської організації.
  3. Дата проведення позачергових Загальних зборів повинна бути призначена не пізніше ніж через 30 днів після надходження відповідної письмової вимоги до Голови Громадської організації та прийняття відповідного рішення Правлінням Громадської організації.
  4. Рішення на засіданні Загальних зборів приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів делегатів, присутніх на засіданні. Рішення про внесення змін до статуту Громадської організації та про її ліквідацію приймається 3/4 голосів делегатів засідання Загальних зборів, зареєстрованих для участі в засіданні Загальних зборів. Кожний делегат Громадської організації має при голосуванні один голос.
  5. Засідання Загальних зборів є правомочним, якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості делегатів.Норму представництва делегатів для участі у Загальних зборах визначає Правління Громадської організації.
  6. До виключної компетенції Загальних зборів Громадської організації належить:
 • затвердження Статуту Громадської організації, змін та доповнень до нього;
 • затвердження програм діяльності Громадської організації за поданням Голови Громадської організації;
 • визначення основних напрямків діяльності i затвердження плану роботи Громадської організації на поточний рік;
 • затвердження звіту Правління Громадської організації про результати роботи Громадської організації та виконання його програм та завдань за минулий рік, та щорічного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Громадської організації;
 • обрання та звільнення Голови Громадської організації, його Заступника, Відповідального секретаря Громадської організації;
 • обрання та відкликання Ревізійної комісії Громадської організації або її окремих членів;
 • прийняття рішення про створення установ, підприємств Громадської організації, затвердження їх статутів та положень про них;
 • прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Громадської організації.
 1. КЕРІВНИЙ ОРГАН ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 1. Одноосібним виконавчим органом Громадської організації є Голова Громадської організації, який обирається з числа членів Громадської організації строком на 5 років, та здійснює керівництво поточною діяльністю Громадської організації.
 2. Голова Громадської організації має право без довіреності діяти від імені Громадської організації, в тому числі представляти її інтереси, вчиняти правочини від імені Громадської організації, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Громадської організації.
 3. Висунення кандидатури Голови Громадської організації може здійснюватись будь-яким членом Громадської організації шляхом пропонування до обрання на цю посаду одного із членів Громадської організації або шляхом самовисування. Попередньо питання щодо розгляду кандидатури на посаду Голови Громадської організації обговорюється на Правлінні Громадської організації, яке приймає рекомендаційне рішення. Кандидатура на посаду Голови Громадської організації після цього виноситься на обговорення Громадської організації, які присутні на засіданні Загальних зборів. Після закінчення обговорення відбувається голосування за кандидатури на посаду Голови Громадської організації. Голосування відбувається шляхом підняття рук або у інший спосіб, якщо рішення про це буде ухвалено більшістю присутніх делегатів Громадської організації. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50 % голосів від загальної кількості зареєстрованих делегатів. У разі, якщо жоден із кандидатів не набрав більшості голосів зареєстрованих делегатів Громадської організації, має бути проведено другий тур голосування, в який виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. У другому турі обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів делегатів, присутніх на засіданні Загальних зборів Громадської організації. У такий же спосіб обираються за рекомендацією Голови Громадської організації його Заступники та Відповідальний секретар Громадської організації.
 4. Голова Громадської організації:

9.4.1представляє Громадську організацію без довіреності в органах державної влади та місцевого самоврядування, в громадських організаціях, перед юридичними та фізичними особами;

9.4.2підписує від імені Громадської організації будь-які документи, договори тощо;

9.4.3.має право першого та/або другого підпису фінансових та інших документів;

9.4.4. виконує рішення Загальних зборів Громадської організації та Ревізійної комісії, прийняті у межах їх повноважень;

9.4.5має право винести на обговорення Загальних зборів, Ревізійній комісії будь-яке питання;

9.4.6. подає пропозиції Загальним зборам Громадської організації щодо програм Громадської організації;

9.4.7.призначає тимчасово виконуючих обов’язки Голів місцевих осередків Громадської організації;

9.4.8.вирішує будь-які інші питання діяльності Громадської організації, не віднесені до виключної компетенції інших органів Громадської організації.

9.4.9.Голова Громадської організації рекомендує Загальним зборам для затвердження Заступників Голови Громадської організації.

9.4.10. До компетенції Заступників Голови Громадської організації входять питання, делеговані йому наказом Голови Громадської організації в межах своєї компетенції. Перший Заступник має право другого підпису на всіх документах Асоціації випускників Національного Університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

9.4.11.Голова Громадської організації рекомендує Загальним зборам для затвердження Відповідального секретаря, який:

 • забезпечує планування діяльності Громадської організації;
 • забезпечує підготовку порядку денного засідань Загальних зборів та Правління Громадської організації;
 • забезпечує ведення протоколів засідання Загальних зборів, Правління та Ревізійної комісії, у триденний термін подає їх на підпис Голові засідання Загальних зборів та Голові Ревізійної комісії відповідно;
 • забезпечує ведення діловодства;
 • організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян та членів Громадської організації;
 • забезпечує взаємодію та листування Громадської організації з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Громадської організації;
 • виконує інші функції, передбачені цим Статутом.

9.4.12. Голова Громадської організації виконує свої повноваження протягом строку, на який він був призначений і до того часу, поки не буде призначений і не приступить до виконання своїх обов’язків його наступник, за виключенням випадків, коли повноваження Голови припиняються достроково з причин:

а) фізичної неспроможності виконання обов’язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, померлим, недієздатним);

б) добровільної відставки, прийнятої Загальними зборами Громадської організації;

в) за рішенням Загальних зборів Громадської організації;

г) у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ –ПРАВЛІННЯ

 1. Правління Громадської організації утворюється у кількості 9 осіб, кандидатури яких затверджуються Загальними зборами Громадської організації за поданням Голови Громадської організації або шляхом самовисування строком на 5 років.
 2. Правління є органом, завданням якого є узгодження дій Голови Громадської організації, а також контроль за дотримання Головою Громадської організації статутних цілей та завдань Громадської організації.
 3. Правління Громадської організації:

10.4. приймає осіб у члени Громадської організації в порядку, передбаченому цим Статутом;

10.5.приймає рішення про вихід/виключення осіб зі складу членів Громадської організації з підстав та в порядку, передбачених цим Статутом;

10.6.визначає порядок обрання делегатів на Загальні збори Громадської організації;

затверджує локальні нормативно-правові акти Громадської організації, інші  внутрішні документи, необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Громадської організації;

10.7.розробляє пропозиції щодо питання про участь Громадської організації у міжнародній громадській діяльності;

10.8.оголошує конкурси, встановлює почесні відзнаки, гранти та винагороди Громадської організації;

10.9. приймає рішення про надання ідейної, організаційної та матеріальної  підтримки іншим  об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі програмами Громадської організації;

10.10.затверджує штатний розклад працівників Громадської організації, визначає форми та розміри оплати праці працівників;

10.11.затверджує річний звіт про результати діяльності Громадської організації;

10.12. Правління надає погодження на вчинення від імені Громадської організації будь-яких правочинів, сума яких перевищує  50 тис. гривень.

10.13. За посадами членами Правління є Голова Громадської організації, який його очолює, Заступники голови Громадської організації та Відповідальний секретар, який одночасно також є Секретарем Правління Громадської організації.

10.14.Членами Правління не мають права бути особи, які є членами Ревізійної комісії.

 

         11.КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Контроль за діяльністю органів Громадської організації здійснює Ревізійна комісія, на чолі з Головою, який обирається Загальними зборами у кількості 5 (п'яти) осіб строком на п'ять роки. До складу Ревізійної комісії не може входити Голова Громадської організації, його Заступник та Відповідальний секретар.
 2. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статуту Громадської організації її членами, за фінансовою діяльністю Громадської організації, правильністю здійснення бухгалтерського обліку, цільовим використанням майна та коштів Громадської організації.
 3. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за необхідністю, але не менше одного разу на рік. В засіданнях Ревізійної комісії може брати участь Голова Громадської організації та (або) його Заступник з правом дорадчого голосу.
 4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Громадської організації надання матеріалів, документів, пояснень, необхідних їй для проведення відповідної перевірки.
 5. Ревізійна комісія відповідає за свою діяльність перед Загальними зборами Громадської організації. Для проведення перевірок Ревізійна комісія може залучати експертні та аудиторські організації.
 6. Комітети є структурними підрозділами Асоціації, які створюються за рішенням Правління за певною спеціалізацією на необмежений термін для виконання постійних функцій.

 

12.ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

 1. Громадська організація перебуває на обліку у державних податкових органах, органах статистики, інших органах, передбачених чинним законодавством України, та надає їм відповідну податкову, статистичну та іншу звітність відповідно до форм, у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України.
 2. Створені Громадською організацією установи, організації та підприємства зобов'язані вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку i в розмірах передбачених чинним законодавством.
 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Припинення діяльності Громадської організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням Загальних зборів Громадської організації.
  2. Для здійснення ліквідації Громадської організації утворюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження з управління та розпорядження майном Громадської організації відповідно до чинного законодавства України.
  3. Ліквідація чи реорганізація Громадської організації  здійснюється також за рішенням суду.
  4. У випадку ліквідації Громадської організації її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу або перераховуються в дохід бюджету.
  5. У разі реорганізації права та обов’язки Громадської організації переходять до його правонаступника.
  6. Громадська організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
  7. Майно або кошти, що належать Громадській організації у разі її ліквідації чи реорганізації, після розрахунків по заробітній платі та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави. Майно, що передане Громадської організації у користування, повертається його власникам.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Громадської організації.
 2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку встановленому законодавством України.

 

Наші партнери