Ви є тут

Про університет

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

Історія університету починається ще з XIX ст., коли 5 (17) листопада 1804 р. за наказом імператора Олександра І створено Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р. його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету. У різні роки тут працювали знані фахівці правознавства, такі як професори М.М. Алексєєнко, Л.Є. Владимиров, М.А. Гредескул, В.П. Даневський, І.І. Дитятін, Л.Н. Загурський, Д.І. Каченовський, О.В. Куніцин, М.О. Куплеваський, О.І. Палюмбецький, А.М. Стоянов, М.О. Таубе, І.Ф. Тимковський, М.П. Чубинський та ін.

У 1920 р. за рішенням Уряду України на базі юридичного факультету Харківського університету створено Інститут народного господарства. У своїй основі це був юридичний інститут, який готував юристів для роботи в державному й господарчому апаратах. Першими викладачами правового факультету – фундаторами інституту – стали відомі професори-правознавці: В.М. Гордон, В.М. Корецький, О.Д. Кісільов, В.Ф. Левицький, М.О. Максимейко, М.І. Палієнко, В.І. Сливицький, В.С. Трахтеров та інші, які раніше працювали в Харківському університеті. Обіймаючи протягом багатьох років викладацькі й наукові посади, вони зробили значний внесок у становлення й розвиток правової науки й освіти та підготовку правників.

У 1930 р. Інститут народного господарства отримав назву Інститут радянського будівництва і права, що відповідало його статусу як вищого юридичного навчального закладу. У червні 1933 р. інститут перейменовано на Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та права. З метою покращення підготовки кадрів-юристів його було у 1937 р. перетворено у Харківський юридичний інститут. Ректорами (директорами) інституту були: П.І. Фомін, Я.О. Соколін, Л.І. Левіков, Є.О. Кустолян, К.К. Брандт, М.М. Ємінник, Ф.М. Цареградський, С.М. Канарський, В.О. Барахтян, С.Й. Вільнянський, О.А. Неботов, В.П. Маслов.; проректорами – В.М. Корецький, К.К. Брандт, В.В. Кривицький, Є.О. Кустолян, Г.В. Содін, Г.В. Ємінник, Д.К. Пятак, М.І. Лєвіков, С.Л. Фукс, С.Й. Вільнянський, М.В. Гордон, А.Й. Рогожин, І.М Даньшин.

У довоєнні роки до професорсько-викладацького складу входили видатні фахівці в галузі правознавства, досвідчені науковці й педагоги. Деякі з них прийшли з юридичної практичної роботи у Верховному Суді, прокуратурі України та з інших правозастосовних відомств і зробили вагомий внесок у подальший розвиток інституту. Це професори: Р.М. Бабун, К.О. Берновський, М.С. Бокаріус, Г.І. Волков, С.Й. Вільнянський, М.В. Гордон, М.М. Гродзинський, М.М. Ємінник, С.М. Канарський, В.Л. Кобалевський, В.М. Корецький, С.Н. Ландкоф, Б.В. Попов, Н.М. Романюк, С.Є. Сабінін, А.С. Семенова, Я.О. Соколін, О.І. Строєв, С.Л. Фукс та ін.

У повоєнні й подальші роки в юридичному інституті (згодом – університеті) працювали такі знані науковці як професори М.І. Бажанов, О.Т. Барабаш, М.Й. Бару, С.Й. Вільнянський, Ю.О. Вовк, М.М. Гродзинський, М.В Гордон, В.М. Горшеньов, В.В. Гречко, В.О. Жерьобкін, С.Ю. Кац, О.Н. Колесніченко, В.П. Колмаков, В.В. Копєйчиков, В.М. Корецький, І.Ю. Красько, І.О. Лозо, В.П. Маслов, Г.А. Матусовський, В.Л. Мусіяка, О.А. Неботов, Р.С. Павловський, З.А. Підопригора, А.О. Пінаєв, П.Т. Полежай, О.А. Пушкін, А.Л. Ривлін, А.Й. Рогожин, І.П. Сафронова, О.І. Свєчкарьов, В.І. Сливицький, В.С. Трахтеров, С.Л. Фукс, В.О. Чефранов, В.С.Шелєстов, І.М. Шерстюк, Б.М. Юрков, О.М. Якуба, М.В Яновский та ін.

Постановою Ради Міністрів України від 20 березня 1991 р. Харківський юридичний інститут реорганізовано в Українську державну юридичну академію. Указом Президента України від 30 березня 1995 р. № 267 Академії надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, а Указом від 4 листопада 1995 р. – присвоєно ім’я Ярослава Мудрого. Указом Президента України № 457 від 21 червня 2001 р. “Питання Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого”, ураховуючи визначну роль у підготовці фахівців для органів державної влади, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, виходячи з необхідності збереження і подальшого розвитку сформованих в Академії наукових шкіл, їй надано додаткові права з затвердженням Статуту Кабінетом Міністрів України. Відповідно до Указу  Президента України № 485 від 25 червня 2009 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 796 “Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” Академії надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу, який провадить  діяльність відповідно до свого Статуту, з правом:

− створення науково-дослідного інституту правознавства;

− прийняття остаточних рішень щодо присудження наукових ступенів та вчених звань;

− впровадження експериментальних навчальних планів і програм підготовки фахівців для органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, а також наукових і науково-педагогічних кадрів.

Згідно з Указом Президента України № 1194/2010 від 24 грудня 2010 р. та розпорядженням Кабінету Міністрів України № 2213-р від 8 грудня 2010 р. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого перетворена у Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”.

Університет має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечують 33 кафедри, де працюють понад 700 викладачів. Серед них 100 докторів наук, професорів, понад 550 кандидатів наук, доцентів; 1 академік Національної академії наук України; 14 академіків Національної академії правових наук України; 18 членів-кореспондентів Національної академії правових наук України; 17 заслужених діячів науки і техніки; 2 заслужених діяча мистецтв України; 16 заслужених працівників народної освіти України; 12 заслужених юристів України; 1 заслужений юрист Росії; 1 заслужений будівельник України; 17 заслужених професорів – старійшин Національного Університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”; 5 заслужених працівників культури України; 6 заслужених артистів України; 10 лауреатів Державної премії.

Нині в університеті навчаються близько 23 тис. студентів. Навчальними структурними підрозділами є: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС, Інститут підвищення кваліфікації, 7 факультетів денної форми навчання, 2 факультети заочної форми навчання, вечірній факультет та відокремлені структурні підрозділи: Кримський юридичний інститут (м. Сімферополь), Полтавський юридичний інститут. В університеті проводиться науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем правознавства, розробляються 17 цільових комплексних програм за чотирма науковими напрямками, сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

Університет робить значний внесок у розбудову правової держави, удосконалення законотворчого процесу і правозастосування. Науковці брали безпосередню участь у розробленні чинної Конституції України та інших нормативно-правових актів. У галузі нормотворчої діяльності триває співпраця з Верховною Радою України, Секретаріатом Президента, Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування. Учені Академії активно впливають на практику застосування законодавства. Багато з них є консультантами, членами консультативних рад Верховного Суду, Вищого Господарського суду, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії України тощо.

Університет займає передові позиції в юридичній освіті. Про це свідчать результати всеукраїнського рейтингу вузів “Компас”, що враховують оцінку роботодавців і випускників, за якими наш університет залишається лідером серед юридичних навчальних закладів України. Університет нагороджено золотою медаллю ХІІІ міжнародної виставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні-2010” у номінації “Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес” за інноваційну розробку “Модерн-архітектура інформаційного освітнього середовища” (форсайт-проект);   посів перше місце і нагороджений дипломом переможця конкурсу в номінації “Інноватика у вищій освіті” за інноваційну розробку “Семантичний інформаційно-освітній портал Національної юридичної Академії України імені Ярослава Мудрого” на міжнародній виставці-презентації “Інноватика в освіті України”; отримав Гран-прі “Лідер вищої освіти України” на міжнародній виставці “Сучасні навчальні заклади – 2010”; університет нагороджено золотою медаллю на XIV міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2011” у номінації “Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу у ВНЗ” та присуджено почесне звання “Лідер сучасної освіти”.

Університет має розширені міжнародні зв’язки. Налагоджено співпрацю й укладено договори з навчальними закладами Великої Британії, В’єтнаму, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Франції та інших країн. Він є учасником спільних європейських проектів у рамках програми Темпус-Тасіс та багатьох інших міжнародних проектів.

18 вересня 2004 р. університет підписав Велику хартію університетів (м. Болонья).

14 грудня 2007 р. університет став членом Європейської асоціації університетів.

 

 

Наші партнери