Ви є тут

Положення про Лігу студентів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління

Асоціації випускників

НУ «Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»

від 13 вересня 2012 року

Голова Асоціації

Кононенко В.І.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Лігу студентів  Всеукраїнської  громадської організації «Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Положення про Лігу студентів Всеукраїнської  громадської організації «Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» розроблене на підставі Статуту Всеукраїнської громадської організації «Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Положення про Лігу студентів Всеукраїнської  громадської організації «Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» визначає функції, організацію та діяльність цього структурного підрозділу, права та обов’язки його членів.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Ліга студентів (далі – Ліга) – структурний підрозділ Асоціації випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Голова Ліги – посадова особа, яка очолює Лігу та представляє її інтереси в Секретаріаті Асоціації та у відносинах з іншими керівними органами Асоціації, а також у відносинах із іншими організаціями, органами та особами.

Комітети Ліги – структурні підрозділи Ліги студентів, що мають визначене коло обов`язків і забезпечують функціонування Ліги у різних сферах.

Голова комітету – посадова особа, що очолює структурний підрозділ Ліги (комітет) і має визначене цим Положенням коло обов`язків.

Член Ліги – студент 1-5 курсу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», що є кандидатом на вступ до Асоціації випускників і виконав всі умови вступу до Ліги.

 

Стаття 1. Загальні положення.

1.1. Ліга здійснює свою діяльність шляхом проведення правових семінарів, конференцій, шкіл, круглих столів, юридичних змагань; збирання, обміну та розповсюдження інформації юридичного характеру, налагодження міжнародних зв’язків та здійснення інших видів діяльності правового характеру.

1.2. У своїй діяльності Ліга керується наступними принципами: верховенства права; законності; професійності; аполітичності; єдності в діяльності з Асоціацією; самоврядності; рівності членів; добровільності; активності; гласності.

Стаття 2. Правовий статус Ліги.

2.1. Ліга є структурним підрозділом Секретаріату Асоціації випускників НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»  без статусу юридичної особи.

2.2. Ліга здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту Асоціації, цього Положення та внутрішніх документів Ліги та Асоціації.

Стаття 3. Мета та завдання Ліги студентів.

3.1 Метою діяльності Ліги є об’єднання студентів Університету для  сприяння їхньому професійному росту.

3.2. Завданням Ліги є організація та проведення різноманітних заходів та проектів правового характеру задля виконання мети Ліги.

3.3. Діяльність Ліги повинна відповідати Статуту Асоціації, Положенню про Секретаріат та цьому Положенню.

3.4. Ліга здійснює наступні функції:

         3.4.1. Об’єднує студентів Університету та виховування в них патріотизму до вузу;

3.4.2. Сприяє розвитку освітньо-правових реформ в Україні;

3.4.3. Проводить збори, семінари, конференції, правничі школи, юридичні конкурси, змагання та інші заходи, присвячені питанням національного, міжнародного права та права ЄС локального, регіонального та всеукраїнського рівня;

3.4.4. Збирає, обробляє, забезпечує професійною інформацією членів Ліги;

3.4.5. Організовує та проводить зустрічі з провідними юристами;

3.4.6. Опубліковує матеріали, які висвітлюють діяльність Ліги та включають дослідницькі й наукові роботи у сфері права;

3.4.7.Розвиває міжнародні відносини зі студентами-правниками та правничими організаціями інших країн;

3.4.8. Організовує та проводить наукові, культурні та інші заходи, які мають на меті об’єднання студентів Університету;

3.4.9. Поширює ідеї здорового способу життя серед студентів Університету.

Стаття 4. Членство у Лізі.

4.1. Членами Ліги є кандидати у члени Асоціації, тобто громадяни України, які навчаються у Національному університеті «Юридична академія імені Ярослава Мудрого».

4.2. Для вступу в Лігу особа має заповнити затверджені Правлінням Асоціації форми.

 

Стаття 5. Права та обов’язки членів Ліги.

5.1. Члени Ліги мають право:

5.1.1. Обирати та бути обраними до керівних органів Ліги та до органів осередків Ліги;

5.1.2. Брати участь у роботі структурних підрозділів Ліги;

5.1.3. Брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Лігою;

5.1.4. Користуватися послугами та привілеями Ліги, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Ліга;

5.1.5. Одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів Ліги;

5.1.6. Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Ліги;

5.1.7. Вийти з Ліги;

5.2. Члени Ліги зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися вимог Статуту Асоціації, цього Положення та інших внутрішніх документів Ліги та Асоціації;

5.2.2. Своєчасно сплачувати членські внески в розмірі та порядку, встановленому Правлінням Асоціації;

5.2.3. Брати активну участь у досягненні цілей та завдань Ліги, всіляко сприяти Лізі у її діяльності;

5.2.4. Не допускати дій, що дискредитують Лігу Асоціацію;

5.2.5. Інформувати органи Асоціації та Голову Ліги про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Ліги та Асоціації, а також про факти порушення Статуту, Положення про Секретаріат та цього Положення;

5.2.6. Виконувати розпорядження голови і членів організаційних комітетів на заходах Ліги у межах їх повноважень.

 

Стаття 6. Склад Ліги студентів .

6.1. До складу Ліги студентів входять:

- Голова Ліги;

-  Комітети Ліги;

- Голови комітетів Ліги;

- інші члени Ліги студентів.

Стаття 7. Голова Секретаріату

7.1. Голова Ліги студентів здійснює керівництво Лігою та несе відповідальність за її діяльність.

7.2. Голова Ліги є одноособовим адміністративно-виконавчим органом Асоціації.

7.3. Голова Ліги обирається на посаду та звільняється з посади Правлінням Асоціації  за поданням Голови Секретаріату  простою більшістю.

7.4. Основними посадовими обов’язками Голови Ліги є:

  7.4.1. Представництво Асоціації у відносинах з органами влади, державними та недержавними, українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діяти від імені Ліги без довіреності та вчиняти від імені Ліги юридично значущі дії в межах своєї компетенції;

7.4.2.Організація виконання рішень Загальних Зборів та Правління;

7.4.3. Забезпечення контролю за дотриманням членами Ліги  Статуту та обов’язкових для них рішень органів Асоціації та Ліги;

7.4.4. Забезпечення контролю за залученням нових членів до Ліги;

7.4.5. Надавати Секретаріату квартальний звіт про діяльність Ліги;

7.4.6. Організація залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Асоціації, для реалізації її статутної мети та завдань;

7.4.7. Призначення та звільнення з членів Ліги;

7.4.8. Видавати накази та розпорядження, обов’язкові до виконання всіма членами Ліги, з питань, що відносяться до його компетенції;

7.4.9. Вирішення інших питань оперативної діяльності Ліги.

7.5. У разі неможливості виконання Головою Ліги своїх обов’язків за розпорядженням Голови Асоціації його обов’язки виконує член Ліги.

7.6. Голова Ліги несе відповідальність:

7.6.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цим Положенням.

7.6.2. за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Стаття 8. Комітети Ліги студентів.

8.1. Комітети Ліги є її структурними підрозділами. Комітети утроворюються для виконання вузького кола завдань відповідно до цього Положення та Статуту Асоціації.

8.2. Відповідні комітети утворюються та ліквідується рішенням Голови Ліги.

8.3. Структуру комітету складають Голова комітету та його члени.

8.4. Голова комітету призначається на посаду та звільняється з посади Секретаріатом за поданням Голови Ліги.

8.5. Голова комітету забов`язаний:

         8.5.1. Діяти відповідно до Положення та Статуту Асоціації;

         8.5.2. Виконувати розпорядження та доручення Голови Асоціації, Правління Асоціації, Голови Секретаріат та Голови Ліги.

         8.5.3. Виконувати завдання, що поставлені перед комітетом.

8.5.4. Організовувати роботу відповідного комітета та його членів.

         8.5.5. Кожного кварталу звітувати перед Головою Ліги про виконану роботу.

8.6. У разі неналежного виконання Головою комітету свої обов`язків за наслідком розгляду звіту Секретаріатом, Секретаріат виносить йому догану. У разі повторного неналежного виконання Головою відповідного комітету своїх обов`язків, Секретаріат звільняє його з посади.

8.7. Члени комітетів призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Ліги за поданням Голови відповідного комітету.

Стаття 9. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

 

9.1. Положення затверджується Правлінням.

9.2.  За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

Наші партнери